NFS - Vedtægter

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS)
Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles
  
§ 1 Navn og hjemsted
Foreningens navn er Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS).
Stiftet den 08.05.2013. Hjemsted er Vejle Kommune.
  
§ 2 Formål
Nørremarkens forenede Sportsklubbers formål er at skabe rum og rammer for idrættens og fællesskabets fremme og styrke det frivillige foreningsarbejde på Nørremarken for derigennem at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.
  
§ 3 Tilhørsforhold
Foreningen er tilsluttet idrættens hovedorganisationer DIF og DGI samt Idrætsrådet i Vejle Kommune.

§ 4 Medlemsforhold
Stk. 1 Som aktive medlemmer kan optages børn og voksne, når de vedkender sig nærværende vedtægter.

Stk. 2 Som støttemedlemmer kan optages enhver.

Stk. 3 Hovedbestyrelsen kan – efter indstilling af et flertal i et afdelingsudvalg – ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning hertil. En afdeling kan kun indstille egne medlemmer til eksklusion. Er en eksklusion vedtaget, afgør hovedbestyrelsen om den er gældende for samtlige tilsluttede afdelinger og hvor længe. Et ekskluderet medlem har ret til at indanke sagen for førstkommende ordinære generalforsamling, der da træffer endelig beslutning under hensyn til hovedorganisationernes love og bestemmelser.
 
§ 5 Organisering
Stk. 1 Foreningen ledes af en hovedbestyrelse. Hovedbestyrelsen sammensættes af 5 generalforsamlingsvalgte medlemmer, som konstituerer sig selv
Generalforsamlingen vælger også en revisor. Hovedbestyrelsens medlemmer skal være over 16 år.

Stk. 2 Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 3 Hovedbestyrelsen skal føre protokol over alle sine møder, generalforsamlingen og andre vigtige begivenheder i foreningen.
 
Stk. 4 Hovedbestyrelsen kan hvis der er behov herfor afholde årlige møder med repræsentanter fra de enkelte afdelinger, der er tilknyttet foreningen. Afdelingsrepræsentanter vælges på de respektive afdelingers medlemsmøder.

Stk. 5 Hovedbestyrelsen kan nedsætte ad-hoc udvalg efter behov. Retningslinjerne for disse udvalg vedtages ved nedsættelse af udvalget.
 
 § 6 Generalforsamling
Stk. 1 Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i marts måned. Dog skal generalforsamlingen respektere de på afdelingernes medlemsmøder foretagne personvalg i henhold til vedtægterne.
Der indkaldes til generalforsamlingen ved ex. brev, annonce, opslag eller lign. Dette skal ske senest 14 dage forud for generalforsamlingen.
 
Stk. 2 Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være hovedbestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.
 
Stk. 3 Kun Fremmødte aktive medlemmer der er fyldt 14 år, forældre til aktive medlemmer under 14 år, medlemmer af afdelingernes udvalg, afdelingernes trænere samt medlemmer af hovedbestyrelsen, har stemmeret. Forældre til aktive medlemmer under 14 år har én stemme pr. barn, der er medlem af foreningen. Brugere af foreningen med restance har således ikke stemmeret. Det samme gør sig gældende for eksterne medlemsforeninger af NfS.
 
Stk. 4 På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig stemmeflertal (over halvdelen). Der kan ske skriftlig afstemning, hvis én person ønsker dette.
 
Stk. 5 Der føres protokol over vedtagne beslutninger.
 
Stk. 6 Dagsordenen ved den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende:

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af referent
  3. Aflæggelse af hovedbestyrelsens beretning.
  4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
  5. Behandling af indkomne forsalg.
  6. Valg af hovedbestyrelse (5 personer hvoraf 3 er på valg i lige år og 2 er på valg i ulige år)
  7. Valg af 2 suppleanter for hovedbestyrelsesmedlemmer (for 1 år).
  8. Valg af revisorer, som vælges for 1 år.
  9. Eventuelt.

 
§ 7 Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes når flertallet af hovedbestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 1/4 af foreningens aktive medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden.
 
Stk. 2 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget.
 
Stk. 3 Enhver lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.
 
§ 8 Afdelinger
Stk. 1 Til varetagelse af foreningens aktiviteter nedsættes, af hovedbestyrelsen, et antal afdelinger ledet af et afdelingsudvalg bestående af minimum 3 medlemmer:

Stk. 2 Repræsentanter for de enkelte afdelingers udvalg vælges på medlemsmøder der afholdes en gang om året. Alle valg gælder fra medlemsmødets afholdelse.

Stk. 3 Kun Fremmødte aktive afdelingsmedlemmer der er fyldt 14 år, forældre til aktive afdelingsmedlemmer under 14 år samt medlemmer af afdelingernes udvalg og afdelingens trænere har stemmeret. Forældre til aktive afdelingsmedlemmer under 14 år har én stemme pr. barn i husstanden, der er medlem af foreningen.

Stk. 4 Medlemsmøderne indvarsles minimum 14 dage før mødet af afdelingsrepræsentanten.
  
§ 9 Afdelingernes organisatoriske opbygning
Stk. 1 Den enkelte afdeling vedtager selv på det årlige medlemsmøde en arbejdsbeskrivelse for afdelingen, opdeling i senior- og ungdomsafdeling samt antal af udvalgsmedlemmer.
Det henstilles, at afdelingen har sin egen kontaktperson til hovedbestyrelsen.

Stk. 2 Den for afdelingen vedtagne arbejdsbeskrivelse, skal respektere nærværende vedtægter.

Stk. 3 Udvalget fører protokol over udvalgsmøder.

Stk. 4 Valgperioden til afdelingerne er 1 år, og sker i overensstemmelse med den arbejdsbeskrivelse, som er blevet vedtaget i den enkelte afdeling under det årlige medlemsmøde.

Stk. 5 Fortegnelse over foreningens medlemmer føres af den enkelte afdeling. Den enkelte afdeling har selv ansvaret for afdelingens økonomi, og skal føre et nøjagtigt regnskab over indtægter og udgifter ifølge de af hovedbestyrelsen givne retningslinjer.

Stk. 6 Afdelingsudvalget er ansvarlig for udfærdigelse af et årsbudget, og dette budget skal godkendes i hovedbestyrelsen forinden økonomiske dispositioner for budgetåret træffes. Eventuelle væsentlige negative afvigelser fra budgettet skal godkendes af hovedbestyrelsen. Afdelingsudvalgene er ansvarlige for, at de udfærdigede og godkendte budgetter følges, og i tilfælde af væsentlige negative budgetoverskridelser skal hovedbestyrelsen straks underrettes.

Stk. 7 Afdelingsudvalgene ansætter trænere og fastsætter træningstider, ligesom afdelingsudvalgene fastsætter kontingenter såvel indendørs som udendørs, alt sammen under hensyntagen til bestemmelserne i stk.6 vedrørende budgetter samt godkendelse af disse.
 
§ 10 Eksternt medlemskab
Stk. 1 En sportsklub kan tilknyttes foreningen gennem et eksternt medlemskab, hvorved denne klub gennem sit kontingent tilknyttes fællesskabet i Nørremarkens forenede Sportsklubber uden dog at have stemmeret.
 
Stk. 2 Kontingentet for dette medlemskab fastsættes af hovedbestyrelsen.
 
Stk. 3 Hovedbestyrelsen kan hvis der er behov herfor afholde årlige møder med repræsentanter fra de eksterne medlemsklubber, der er tilknyttet foreningen.
 
§ 11 Regnskab
Stk. 1 Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.
Foreningens formue skal være anbragt i et anerkendt pengeinstitut.
 
Stk. 2 Regnskabet føres af en af hovedbestyrelsen valgt hovedkasserer.
 
§ 12 Foreningens formue
Stk. 1 Foreningens medlemmer og hovedbestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.
 
Stk. 2 Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.
  
§ 13 Tegningsret
Stk. 1 Foreningen tegnes ved underskrift af 2 medlemmer af hovedbestyrelsen, hvoraf den ene skal være formanden, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån den samlede bestyrelse. I tilfælde af formandens fravær tegnes foreningen af næstformanden i forening med et medlem af hovedbestyrelsen.

Stk. 2 Hovedbestyrelsen kan meddele enhver nødvendig fuldmagt.
 
 § 14 Forretningsorden
Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
 
 § 15 Vedtægtsændringer
Stk. 1 Vedtægtsændringer kan ske på en generalforsamling, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for ændringen.

Stk. 2 Hovedbestyrelsen har mandat til at træffe beslutning om sammenslutning eller optagelse af andre foreninger eller organisationer såfremt at dette sker efter bestemmelserne om vedtægtsændringer jf. stk.1.
 
Stk. 3 Klubber der søger optagelse i Nørremarkens forende Sportsklubber skal fremvise regnskab for bestyrelsen inden optagelse.
 
Stk. 4 Klubber der bliver optaget i Nørremarkens forende Sportsklubber skal have ”NfS” tl at fremgå i deres klubnavn.
 
§ 16 Vedtagelser
Vedtagelse i hovedbestyrelsen kræver, at over halvdelen af hovedbestyrelsen stemmer herfor.
 
 § 17 Beslutningsprotokol
Der føres protokol over vedtagne beslutninger.
 
§ 18 Opløsning
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne stemmer herfor. Ved foreningens opløsning må ingen af foreningens midler tilfalde medlemmerne. Evt. formue skal bruges til kulturelle almennyttige formål på Nørremarken, efter generalforsamlingens beslutning.
  
Således vedtaget den på generalforsamlingen den 24. marts 2014